TIDOMAT PW32
Systembeskrivning | Hårdvara | Dokumentation

Kort om säkerhetssystemet TIDOMAT PW32

Passersystem TIDOMAT PW32 TIDOMAT PW32 är ett nätverksbaserat säkerhetssystem för upp till 60 000 dörrmiljöer och 99 999 kortägare. Systemet kopplas till ett nätverk genom vilket kommunikation med ingående enheter etableras. Systemet använder standardprotokollet TCP/IP. Nätverkskommunikationen gör det lätt att komplettera systemet med andra nätverksprodukter, till exempel en nätverkskamera eller en kameraserver som hanterar analoga kameror.


TIDOMAT PW32 har bland annat program för att konfigurera hårdvara, underhålla systemet och använda kommunikationskanaler via användargränssnittet. Varje kortägare tilldelas en tillträdesplan, det vill säga tillträde till olika lokaler eller platser som systemet omfattar under bestämda tider. Kort och tillträdesplaner programmeras i PW32 Easy Client, användargränssnittet. Där skapas även bokningar, larmområden, grafiska händelserapporter och mycket mer. Många funktioner, till exempel tillslag av larm, bokning och aktivering av överfallslarm kan styras via kortläsaren. TIDOMAT PW32 kan styra dörrar och funktioner i passersystemet TIDOMAT smartONE. Dörrarna skapas i webbgränsnittet för smartONE och importeras sedan till PW32.

Viktiga funktioner

TIDOMAT PW32 har en mängd olika funktioner för att klara av alla tänkbara behov som kan finnas i ett säkerhetssystem. Nedan finns de viktigaste funktionerna listade.

Passerkontroll

TIDOMAT PW32 är ett komplett passersystem som klarar av de mest avancerade behoven. Samtliga personer som ska passera in och ut genom det området som säkerhetssystemet omfattar tilldelas kort med PIN-koder. Uppgifter om kortägare lagras i systemet. En personmall kan skapas för att underlätta skapande av nya kortägare. Personmallen innehåller bland annat tillträdespunkter, larmområden och relämallar.

Larm

TIDOMAT PW32 har ett integrerat larmsystem. I klienten skapas larmgrupper, som består av bland annat dörrar, kortläsare, larmpunkter, utgångsstyrningar, och mottagarlistor. Till larmgruppen kan även scheman kopplas och kommunikation via e-post och SMS/MMS etableras. Dessa kopplas i sin tur till ett larmområde. Samtliga dörrar som ingår i en larmgrupp blockeras för in- och utpassering när larmområdet är tillkopplat.

När larmsystemet används kan kortläsaren användas som manöverpanel. För att styra larm via kortläsaren finns det två nivåer för kortanvändarnas rättigheter. Användare - kan enbart se information om och styra det larmområde som kortläsaren är kopplad till. Admin - kan styra samtliga larmområden som är kopplade till systemet från respektive kortläsare.

Bokning

TIDOMAT PW32 använder bokning i klienten, öppet gränssnitt samt kortläsare för att ge tillträde till bland annat lokaler. Bokningarna kan utföras på många olika sätt. De kan bokas i intervaller, veckovis med rullande schema eller vid enstaka tillfällen. När kortägaren har fått en lokal bokad skickas ett e-post som bekräftelse. När kortet visas för kortläsaren under de bokade tiderna ges tillträde till lokalen. Genom olika sökfunktioner kan man se om en lokal är bokad eller inte, och dessutom om lokalen är upptagen. Kortläsaren registrerar detta när kortet visas. Grafiska rapporter visar hur lokalerna har bokats och om de har använts eller inte.

Grafisk systemkonfiguration

Enkel och överskådlig systemkonfiguration tack vare det grafiskt uppbyggda användargränssnittet med bl.a. inbyggd vägledning och funktioner för automatisk anläggningsdokumentation. Ingen handpåläggning behövs i kortläsare eller centralutrustning ute vid dörrmiljön. All konfiguration sker 'mjukt' via klienten och får omgående genomslag i aktuell dörrmiljö.

Kortläsarfunktioner kortläsare

TIDOMAT PW32 har mångfacetterade kortläsare. De används bland annat för att kommunicera med kortanvändarna. Meddelandet skrivs i användargränssnittet och skickas sedan till teckenfönstret när kortet visas för kortläsaren.

Med hjälp av kortläsaren kan kortägaren

Enligt standard:

 • Öppna dörrar med dörrkod; kort; kort+PIN-kod.
 • Se felmeddelanden i klartext. Detta innebär att kortläsaren skriver ut det exakta felet, till exempel felaktig PIN-kod.
Med tillvalsprogram för kortläsare:
 • Boka lokaler.
 • Byta PIN-kod/aktivera kort.
 • Ta emot personliga meddelanden.
 • Manöverpanel för larmgrupper.
När larmgrupper är anslutna till systemet kan kortläsaren användas som manöverpanel och där av:
 • Sköta till- och frånkoppling av larm och se de larmgrupper som är anslutna till kortanvändarna.
 • Fördröja tillslag av larm.
 • Öppna dörren automatiskt vid frånkoppling av larm.
 • Styra ett externt larm som kopplats till systemet.
 • Skriva ut larmrapporter.

Aktivering av kort

Lättanvänd kortaktiveringsfunktion som underlättar vid aktivering av tillfälliga dag- eller periodkort. Genom att bara behöva välja typ av giltighet och sedan visa kortet för en inläsningsenhet, aktiveras kortet utan en massa administration. Denna funktion lämpar sig t ex i en reception där receptionisten enkelt ska kunna aktivera tillfälliga behörighetskort.

Grafisk händelserapport

Händelserapporten presenterar händelser i staplar vilket är mer överskådligt än den traditionella listrapporten. Genom att slippa leta avvikelser eller räkna antal händelser i en lista, kan administratören nu snabbt få reda på informationen via diagramet. Samtliga händelser i systemet är sökbara.

Genom att klicka på en specifik stapel, öppnas ett nytt fönster med en mer precis överblick av valda händelser.

Kommunikationskanaler

Programmen som är sammankopplade inom TIDOMAT PW32 skickar utvald information. Det kan till exempel vara att skicka SMS/MMS eller e-post om ett larm har aktiverats från systemet till angivna mottagare och/eller direkt till Larmcentral SOS. Ett annat exempel är att bilar vid infarten till ett garage räknas och ett meddelande skickas när garaget är fullt.

Till kommunikationen som går från systemet och ut räknas:

 • e-post.
 • SMS/MMS.
 • larmcentral SOS.
 • öppet gränssnitt.
 • kommunikation till externa larm.
Vidare kan systemet ta emot information och tillgodogöra den i systemet. Bland annat:
 • Öppet gränssnitt – kommunikation mellan externa program.
 • Persondata - redan sammanställd persondata kan importeras och kan användas för hantering av kortägare.
 • Fjärrstyrning av dörr - en dörr kan låsas upp via användargränssnittet.
 • Övervakningskamera - om en kamera är ansluten till dörren visas bilder från platsen.
 • Bokningar - om bokningar har använts eller inte meddelas detta via kortläsaren till systemet.
 • Kommunikation från externa larm.

Integration

TIDOMAT PW32 kan integreras med:

TIDOMAT smartONE

 • Dörrar konfigureras i webbgränssnittet för smartONE för att sedan importeras till PW32.
 • TIDOMAT PW32 kan styra samtliga kortläsare.
 • Aperio kan kopplas till smartONE.
 • Gör det möjligt att styra upp till 64 reläer per dörrmiljö.

TIDOMAT IMP

 • Överordnat grafiskt presentationssystem.
 • Fjärröppning.
 • Larmstyrning.
 • Relästyrning.
 • Spärra dörrar.
 • Tillfälliga scheman.
Passersystem med kortläsareSystemskiss säkerhetssystem med kortläsareSystemöversikt säkerhetssystem med kortläsareSystemöversikt säkerhetssystem med kortläsareSystemöversikt kortläsareKortläsardesign

Teknisk data


Avläsningstekniker:

• Proximity (beröringsfri)
• Magnetkort
• MIFARE® (beröringsfri)
• MIFARE® (säker sektor)

Prestanda:

• Upp till 9.999 TCP/IP anslutna TIDOMAT NLX.
• 60.000 dörrmiljöer
• 99.999 kortanvändare

Integrering (funktioner):

• Hänvisning (lokalisering)
• Öppet gränssnitt för larmintegration
• Externa korttillverkningssystem
• Import/Export från etern databas via ODBC
• Larmöverföring till SOS, SMS/MMS och epost.

Integrering (system):

• TIDOMAT IMP
• TIDOMAT smartONE
• Grafisk larmpresentation (ex. FIX och Intouch)

Databas:

Microsoft SQL 2005, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 eller 2019
Microsoft SQL Express 2005, 2008 R2, 2012, 2017 eller 2019

Systemkrav Server:

Microsoft Windows 7, 8 eller 10
Microsoft Server 2003, 2008, 2012, 2016 eller 2019

Systemkrav Klient:

Microsoft Windows XP (sp2), 7, 8 eller 10